روستاي بلشت
60 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نويسنده
زبان : فارسی
فضايي براي نعرفي روستاي بلشت و امكان ارتباط اهالي اين روستا و روستاهاي مجاور با يكديگر فراهم شده است.