فلسفه اسلامی در دانشنامه راتلج
57 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ا در ادامة كتاب نگرشي بر تاريخ فلسفة اسلامي ــ كه ترجمة يازده مقاله از شصت مقالة دانشنامة راتلج در حوزة فلسفه، كلام و عرفان اسلامي است ــ ده مقالة بعدي در این کتاب آمده است.