نقد قاعده لطف
60 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود شماره 25
نقش: نویسنده
سال نشر: 1292/06/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله قاعده لطف و ثمرات آن بررسی و نقد می شود. استفاده از این قاعده برای اثبات نبوت و حجیت اجماع و نظایر آن محل تأمل است. آنچه محل بحث است کلیت این قاعده است. نمی توان گفت واجب است که خدا هر لطفی را -چه مقرِّب باشد چه محصِّل- موهبت کند؛ حتی اگر نبودش نقض غرض باشد، زیرا گاهی یک غرض با غرض دیگر تزاحم پیدا می کند. از طرفی با فرض تمامیت ادله در مقام ثبوت، در مقام اثبات و تشخیص مصداق لطف واجب، علم ما نمی تواند معیار باشد. لوازم این قاعده نیز فاسد است. در این مقاله ادله گوناگون با تقریرات مختلف تبیین و بررسی می شوند.